Statut


Statut Rybnickiego Klubu Golfowego

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Rybnicki Klub Golfowy dalej zwany Klubem.
 2. Klub może używać w obrocie nazwy Rybnicki Klub Golfowy lub skrótu RKG.

§2

Siedzibą klubu jest Rybnik, woj. śląskie, Polska.

§3

Klub działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności
Ustawy z dnia 07.04.1989r Prawo o stowarzyszeniach, statutu oraz uchwał organów Klubu.

§4

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§5

Działalność klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw klub może zatrudniać pracowników.

§ 6

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Czas trwania Klubu jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Klubu jest:

 1. Propagowanie gry w golfa jako dyscypliny sportowej,
 2. Propagowanie gry w golfa jako sposobu spędzania wolnego czasu,
 3. Krzewienie znajomości zasad i przepisów gry w golfa,
 4. Doradztwo i pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Klubu,
 5. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 6. Współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu,
 7. Prowadzenie działalności integrującej członków Klubu poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 8. Organizacja imprez związanych ze współzawodnictwem sportowym w golfie.

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie nauki gry w golfa, szkółek dla młodzieży, wykładów z etykiety gry oraz propagowanie reguł Royal and Ancient Golf Club of StAndrews.
 2. Utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z Polskim Związkiem Golfa oraz innymi klubami golfowymi w Polsce i za granicą.
 3. Zapewnienie swym członkom warunków do uprawiania gry w golfa.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych,
 4. członków juniorów.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Klubu.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków na
  wniosek Zarządu.
 6. Członkowie juniorzy mogą być członkami Klubu na zasadach określonych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach w zakresie dotyczącym członków małoletnich.

§ 13

 1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:
  1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Klubu,
  2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
  3) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Klubu,
  4) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Klubu,
  5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu,
  6) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Klubu,
  7) uzyskiwania informacji na temat działania Klubu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz reguł gry w golfa,
  2) terminowego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,
  3) aktywnego uczestniczenia w działalności Klubu,
  4) dbania o dobre imię Klubu.
 1. Członek wspierający ma prawa określone w § 13 ust. 1 z wyjątkiem § 13 ust. 1 pkt 1
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2
 3. Członek honorowy ma prawa określone w § 13 ust. 1 z wyjątkiem § 13 ust. 1 pkt 1
 4. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1 i 4
 5. Członek junior ma prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 4, 5, 6
 6. Członek junior posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2

§ 14

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Klubu,
  2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3) wykluczenia członka z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesięcy,
  4) wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminu pola golfowego, uchwał władz Klubu lub działanie na szkodę Klubu,
  5) rozwiązania Klubu.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 orzeka Zarząd Klubu podając przyczyny wykluczenia.
 3. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU

§ 15

Władze Klubu stanowią:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 16

Kadencja władz.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
 2. Kadencja pierwszego Zarządu powołanego podczas posiedzenia założycielskiego trwa cztery lata.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  1) Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku, nie później niż do końca miesiąca czerwca danego roku, przez Zarząd Klubu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
  2) Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Klubu, a w szczególności::
  1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
  2) uchwalanie zmian statutu,
  3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu,
  4) udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
  5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6) uchwalanie budżetu,
  7) uchwalanie wysokości i zasad uiszczenia składek członkowskich oraz
  wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,
  8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
  10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
  11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
  13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
  wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu,
  14) udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej

§ 18

 1. Zarząd kieruje całą działalnością Klubu zgodnie ze statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd składa się z 4 – 5 osób. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz jeżeli Zarząd liczy 5 osób – Członka.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes lub Sekretarz.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1) realizacja celów Klubu,
  2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
  5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu,
  6) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  8) przyjmowanie i wykluczanie członków, z zastrzeżeniem postanowień §12 ust.4,
  9) sporządzanie, w terminie do 31.03, corocznego sprawozdania z działalności Klubu.
 5. Każdy z członków Zarządu upoważniony jest do jednoosobowego
  prowadzenia spraw Klubu i reprezentowania go na zewnątrz, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
 6. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu o
  wartości przekraczającej 20 000 złotych wymagają wspólnej reprezentacji przez dwóch członków Zarządu. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 100 000 zł. wymaga dodatkowo uprzedniej zgody Walnego Zebrania Członków.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie działalności Zarządu,
  2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Klubu,
  5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 20

Klub prowadzi działalność gospodarczą w poniższym zakresie:
1). działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z)
2). działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
3). działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)
4). pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
5). sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)
6). wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
7). pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
8). wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
9). restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
10). przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
11). sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 21

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 22

 1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
  1) składki członkowskie,
  2) darowizny, zapisy i spadki,
  3) wpływy z działalności statutowej Klubu (dochody z majątku klubu)
  4) dotacje
  5) dochody z działalności gospodarczej
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku,
  za cały rok z góry. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad
  określonych przez Walne Zebranie Członków, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Klubu.
 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 24

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.