Statut


TEKST JEDNOLITY STATUTU Rybnickiego Klubu Golfowego z siedzibą w Rybniku uwzględniający zmiany Statutu wprowadzone uchwałą nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 27 lutego 2023 r.

ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne]

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Rybnicki Klub Golfowy i w dalszych częściach Statutu zwane jest
  Klubem.
 2. Klub może używać nazwy Rybnicki Klub Golfowy lub skrótu RKG.

§ 2
Siedzibą Klubu jest miasto Rybnik, woj. śląskie, Polska.

§ 3

Klub działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” tj. z dnia 04.04.2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 713), Statutu oraz Uchwał organów Klubu.

§ 4

 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Klub używa pieczęci i innych znaków graficznych bądź towarowych według wzorów ustalonych
  przez Walne Zebranie Członków.
 3. Dokumenty Klubu winny być firmowane pieczęcią Klubu i jego logo.
 4. Organy Klubu ustalają własne pieczęcie, przy czym nie mogą one znacząco się różnić od wzorów
  ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 5

 1. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla realizacji swoich celów, Klub może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
ROZDZIAŁ II [Cele i środki działania]

§ 7

Celem Klubu jest:

 1. propagowanie gry w golfa, jako dyscypliny sportowej,
 2. propagowanie gry w golfa, jako sposobu spędzania wolnego czasu,
 3. krzewienie znajomości zasad i przepisów gry w golfa,
 4. prowadzenie szkoleń członków i innych osób w zakresie gry w golfa,
 5. doradztwo i pomoc innym podmiotom zainteresowanym działalnością Klubu,
 6. inne działanie sprzyjające rozwojowi działalności statutowej Klubu,
 7. współpraca i wzajemna pomoc członkom Klubu,
 8. prowadzenie działalności integrującej członków Klubu poprzez promowanie aktywności
  kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej,
 9. organizacja imprez związanych z grą w golfa.

§ 8

Klub realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie nauki gry w golfa, szkółek dla młodzieży, prelekcji dotyczących etykiety golfowej oraz propagowanie reguł gry w golfa, współpracę z Polskim Związkiem Golfa oraz innymi klubami golfowymi w Polsce i za granicą, zapewnienie swym członkom jak najlepszych warunków do gry w golfa.


ROZDZIAŁ III [Członkowie – prawa i obowiązki]

§ 9

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. uchylono
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych,
 5. członków juniorów,
 6. gości

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona prawa publicznych.
 2. uchylono
 3. uchylono
 4. W przypadku naruszenia zasad przyjętych w Klubie, Zarząd może podjąć decyzję o ustaniu członkostwa zgodnie z zapisami §13.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała i realizuje na rzecz Klubu pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 6. Jeżeli członkiem wspierającym jest osoba prawna, ilość osób mogących korzystać z działalności statutowej Klubu w danym roku, określa się w oparciu o wielkość wsparcia ze strony członka wspierającego i równa jest ilorazowi wielkości wsparcia i stawki opłaty członkowskiej w danym roku.
 7. Członek wspierający, poprzez swojego przedstawiciela, wskazuje osoby, o których mowa w ust. 6 podając ich dane personalne.
 8. Członków zwyczajnych, wspierających i juniorów przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu, na
  podstawie pisemnej deklaracji.
 9. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu, która wniosła
  istotny wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Klubu.
 10. Tytuł członka honorowego, nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków zwykłą większością
  głosów, na wniosek Zarządu Klubu.
 11. Członkowie juniorzy mogą być członkami Klubu tylko za pisemną zgodą przedstawicieli
  ustawowych.
 12. Członkowie Klubu w deklaracji członkowskiej mają obowiązek podać adres e-mail, który będzie
  kontaktem pomiędzy Klubem a członkiem.

§12

 1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:
  a. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Klubu,
  b. głosowania nad przedstawionymi uchwałami,
  c. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
  d. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Klubu,
  e. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Klubu,
  f. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu,
  g. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji celów statutowych Klubu,
  h. uzyskiwania informacji o działalności Klubu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  a. przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał władz Klubu oraz reguł gry w golfa,
  b. terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Klubu,
  c. dbania o dobre imię Klubu,
  d. aktywnego uczestniczenia w działalności Klubu.
  e. uchylono
  f. uchylono
 3. Członek wspierający ma prawa określone w §12 ust.1 pkt c, d, e, f, g, h.
 4. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §12 ust.2.
 5. Członek honorowy ma prawa określone w §12 ust.1 pkt c, d, e, f, g, h.
 6. Członek honorowy posiada obowiązki określone w §12 ust.2 pkt a, c.
 7. Członek junior ma prawa określone w §12 ust.1 pkt e, f, g, h.
 8. Członek junior posiada obowiązki określone w §12 ust.2.
 9. Gość, po uprzednim zgłoszeniu Członkowi Zarządu, ma prawo wstępu na teren drivingu i gry na nim przy wykorzystaniu własnego sprzętu.
 10. Gość oprócz zgłaszania korzystania z drivingu, posiada obowiązki określone w §12 ust.2 pkt. a,
  b, c.

§ 13

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim
  uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu,
  b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c. wykluczenia członka z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
przez okres przekraczający 3 miesiące,
d. wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, Regulaminów Klubu, regulaminu pola i
zasad gry w golfa, uchwał władz Klubu lub działanie na szkodę Klubu,
e. rozwiązania Klubu.

 1. Ustanie członkostwa następuje w formie uchwały Zarządu, z dniem jej podjęcia, przy czym w przypadku określonym w § 13 ust.1 pkt d, Zarząd zobowiązany jest wskazać przyczyny wykluczenia.
 2. Członek wykluczony ma prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały.
 3. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków w sprawie odwołania, o którym mowa w §13 ust.3, ma zastosowanie uchwała Zarządu o wykluczeniu.

  ROZDZIAŁ IV [władze Klubu]

§ 14

Organami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Kadencja wszystkich władz Klubu, upływa w dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przedmiocie zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy Klubu.
 2. Kadencja pierwszego Zarządu powołanego podczas posiedzenia założycielskiego trwa cztery lata.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a. członkowie zwyczajni, z głosem stanowiącym
  b. członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście, z głosem doradczym
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku, nie później niż do 30 czerwca danego roku, przez Zarząd Klubu.
 5. Termin, miejsce, porządek obrad, materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia, Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w formie pisemnej bądź elektronicznej (na adres wskazany w deklaracji członkowskiej).
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek poparty przez co najmniej połowę (50%+1) ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu, przy zachowaniu sposobu powiadamiania członków zgodnie z ust. 5.
 7. W przypadkach nadzwyczajnych niepozwalających na zwołanie Walnego Zebrania Członków, Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminie do 60 dni od daty ustąpienia występujących przeszkód.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków (zwyczajnego bądź nadzwyczajnego) w pierwszym terminie, podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. W drugim terminie, który może być ustalony na ten sam dzień, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków zwyczajnych.
 9. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, za wyjątkiem głosowania wyborczego.
 10. Głosowanie uchwał i wniosków może być tajne, jeżeli zażąda tego, co najmniej połowa obecnych członków zwyczajnych.
 11. Zarząd Klubu na zgodą Komisji Rewizyjnej może przeprowadzić głosowanie uchwał w formie korespondencyjnej wykorzystując wskazany w § 11 ust.12 adres mailowy.
 12. W przypadku głosowania uchwał w trybie korespondencyjnym, Zarząd wysyła członkom Klubu treść projektu uchwały z ewentualnym uzasadnieniem oraz kartę do głosowania tejże uchwały. Wskazuje również termin oddania głosu, nie krótszy niż 7 dni.
 13. Potwierdzenie wysłania maila stanowi podstawę uznania, że dokumenty zostały skutecznie doręczone.
 14. Po upływie terminu głosowania, Zarząd w terminie do 7 dni, kompletuje dokumentację związaną z głosowaniem korespondencyjnym i wspólnie z Komisją Rewizyjną zatwierdzają wynik głosowania przedmiotowej uchwały. Zarząd zobowiązany jest w terminie 3 dni, od zatwierdzenia wyniku głosowania, podać drogę mail-ową wynik głosowania członkom Klubu.
 15. Głosowanie korespondencyjne nie ma zastosowania do uchwał wyborczych, za wyjątkiem wyborów uzupełniających.
 16. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (zwyczajnego bądź nadzwyczajnego) należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Klubu, a w szczególności:
  a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
  b. uchwalanie zmian Statutu,
  c. wybór i odwołanie wszystkich władz Klubu lub ich członków, za wyjątkiem uzupełnienia składu organu, o którym mowa w § 19,
  d. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
  f. uchwalanie budżetu przygotowanego przez Zarząd, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu mienia
  g. uchylono
  h. podejmowanie uchwał w sprawie Regulaminu Walnego Zebrania Członków,
  i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  j. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez organy Klubu lub członków Klubu, w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu,
  k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  l. udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej,
  m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego mienia,
  n. wybór w pierwszej kolejności Prezesa Zarządu, a następnie pozostałych Członków zarządu.

§ 17

 1. Zarząd Klubu składa się z minimum 3 osób powoływanych Walne Zebranie Członków w tym Prezesa zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza Skarbnika. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Klubu kieruje całą działalnością Klubu i reprezentuje Klub we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 3. Każdy z członków Zarządu upoważniony jest do jednoosobowego prowadzenia spraw Klubu i reprezentowania go na zewnątrz przy czym, do podejmowanie czynności obejmujących rozporządzanie prawem lub czynności mogących spowodować powstanie zobowiązania Klubu do
  świadczenia o wartości powyżej kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Klubu, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej, należą do kompetencji Zarządu Klubu. Zarząd Klubu w szczególności:
  a) kieruje działalnością Klubu i sprawuje zarząd jego majątkiem,
  b) realizuje cele Klubu,
  c) reprezentuje Klub na zewnątrz,
  d) realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków,
  e) przyjmuje składki, darowizny, spadki i zapisy,
  f) zwołuje Walne Zebranie Członków,
  g) przyjmuje i wyklucza członków Klubu,
  h) wnioskuje o nadanie statusu członka honorowego,
  i) sporządza sprawozdanie z działalności Klubu,
  j) wnioskuje do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członka Zarządu,
  k) ustala wysokość i zasady płatności składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Klubu oraz składek rodzinnych.
 5. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Zarząd Klubu podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w głosowaniu
  jawnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes zarządu a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes lub
  Sekretarz.
 8. Posiedzenia Zarządu Klubu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość.
 9. Zarząd Klubu może podejmować uchwały w trybie pisemnym (również za pośrednictwem poczty
  elektronicznej).
 10. Zarząd Klubu może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu Klubu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia
  posiedzenia i proponowanego porządku obrad.
 11. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu Klubu, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności.
 12. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  a) upływu kadencji,
  b) odwołania Członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków
  c) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  d) śmierci Członka Zarządu;
  e) zaistnienia innej przyczyny wynikającej z przepisów prawa.
 13. Z tytułu pełnienia funkcji Członkowie Zarządu Klubu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
 14. Stosownie do decyzji Walnego Zebrania Członków z członkami Zarządu Klubu może zostać zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób i spośród siebie wybiera: Przewodniczącego,
  Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Głosowanie uchwał jest jawne.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a. kontrolowanie działalności Zarządu,
  b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  d. prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Klubu,
  e. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Klubu,
  f. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 19

 1. Celem uszczegółowienia podjętych uchwał przez Walne Zebranie Członków bądź w bieżących działaniach statutowych, Zarząd wspólnie z Komisją Rewizyjną (łącznie) mają prawo podjąć w głosowaniu jawnym, wspólną uchwałę, regulującą te kwestie.
 2. W przypadku rezygnacji lub odwołania w czasie trwania kadencji członków organów Klubu, uzupełnienie składu następuje spośród osób kandydujących do tych organów w ostatnich wyborach, według kolejności uzyskanych głosów, pod warunkiem wyrażenia zgody przez kandydata.

  ROZDZIAŁ V [działalność gospodarcza]

§ 20

Klub może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 1. działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z)
 2. działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
 3. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)
 4. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
 5. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
  47.64.Z)
 6. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
 7. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
 8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 9. restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
 10. przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
 11. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
  ROZDZIAŁ VI [majątek i fundusze]

§ 21

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz wartości niematerialne i prawne
powstałe w wyniku działalności Klubu.

§ 22

 1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
  a. składki członkowskie,
  b. darowizny, zapisy i spadki,
  c. wpływu z działalności statutowej Klubu (w tym dochody z mienia),
  d. dotacje,
  e. dochody z działalności gospodarczej.
 2. Wysokość i zasady płatności składki członkowskiej oraz innych świadczeń na rzecz Klubu ustala
  Zarząd Klubu.
 3. uchylono.
 4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  ROZDZIAŁ VII [postanowienia końcowe]

  § 23
 5. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Klubu, podejmuje Walne Zebranie Członków większością
  głosów uczestniczących w zebraniu członków zgodnie z zasadami § 16 ust. 8.
 6. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
  głosów uczestniczących w zebraniu, przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 7. Wniosek o zmianę Statutu i o rozwiązanie Klubu nie może być wnioskiem nagłym – powinien
  zostać skierowany do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, co najmniej 21 dni
  przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 23

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Klubu, podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów uczestniczących w zebraniu członków zgodnie z zasadami § 16 ust.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
  głosów uczestniczących w zebraniu, przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 3. Wniosek o zmianę Statutu i o rozwiązanie Klubu nie może być wnioskiem nagłym – powinien zostać skierowany do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 24

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.”